top of page

 בלוק פתוח | Open Block

בהנחיית: אדר׳ מתן ספיר, אדר׳ מעיין פירסט

הפרויקט מציע מערכת עירונית דיגיטלית המסדירה תכנון עצמאי של המשתמשים, ומאפשרת גמישות תוך שמירה על תנאים מרחביים מוגדרים. מטרת המערכת היא לייצר עיר דמוקרטית ומאוזנת, אשר שומרת על טובת הכלל, מתאימה לשינויים וצרכים משתנים, ומאפשרת השתתפות וחופש למשתמשים בה.

המערכת מתפקדת בקנה המידה של הבלוק העירוני, כיחידה עירונית בסיסית. בכך, מתייחסת לסיטואציה נקודתית הכוללת מגרשים קיימים, פרוגרמות קיימות, תושבים ובעלי עניין נוספים, ובמקביל מאפשרת מערכתיות עירונית בקנה מידה רחב.

נוסף על התוכנה, הפרויקט מציע מיקום של מבנה פיזי בלב כל בלוק, המתפקד כמרכז משתמשים. מבנה זה משמש כמתווך המנגיש את השימוש בתכנה, מערב את התושבים בתכנון הבלוק, מציע מקום מפגש לקבלת החלטות וכן משמש כמרחב רב תכליתי להתרחשויות שונות.

בניגוד לדוגמאות שאנחנו עדים אליהם היום של שימוש בטכנולוגיות חדשות ותכנון פרמטרי בארכיטקטורה, אנחנו מאמינים שניתן להשתמש באמצעים אלו בצורה מאוזנת, תוך שמירה או החזרת הכוח למשתמשים במטרה לייצר מרחבים דמוקרטיים וגמישים אשר מתאימים לצרכים משתנים.

וריאציות-03.png
וריאציות-02.png
וריאציות-01.png
הדמייה מרכז תושבים.jpg
איזומטריה עירונית
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
bottom of page